Patrick Freuler Yamaha SG2000 -- 5/1/1997 10:30 AM